Gedragscode

Introductie

1.1 De visie van Flash Private Mobile Networks (‘’Flash’’) is om als organisatie te streven naar een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor iedereen door het bieden van één integrale toepassing voor data, spraak en technologie. Hiernaast houdt onze visie in dat Flash altijd integer zaken doet in overeenstemming met de ethische normen die zijn vastgelegd in onze Gedragscode.

Verantwoorde inkoop speelt een belangrijke rol bij het realiseren van deze visie. Onze inzet voor een verantwoord en ethisch zakendoen hangt niet alleen af ​​van onze eigen mensen, maar ook van het aangaan van relaties met zakenpartners die onze verplichtingen delen.

1.2 Deze Gedragscode (“Code”) voor Leveranciers beschrijft de vereisten waaraan de leveranciers (“Leverancier”) van Flash moeten voldoen bij hun zakelijke transacties met Flash en bij zakelijke interacties met hun eigen werknemers, leveranciers en andere belanghebbenden.

1.3 In deze code betekent “Leverancier” elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die Flash producten, componenten, materialen of diensten levert. De definitie van “Leverancier” omvat ook de eigen eerstelijns leveranciers, aannemers en andere zakenpartners van de leverancier die deelnemen aan de levering van producten, componenten, materialen of diensten aan Flash.

1.4 De leverancier zorgt ervoor dat zijn eigen eerstelijns leveranciers, aannemers en andere zakenpartners die deelnemen aan de levering van producten, componenten, materialen en diensten aan Flash voldoen aan de minimumvereisten die in deze code zijn uiteengezet, en dat deze code wordt gecommuniceerd aan hen.

1.5 Deze code kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van de code is beschikbaar op de website van Flash op hier website URL invoeren zodra online geadopteerd.

2. Naleving van wet- en regelgeving

De leverancier zal alle wetten en voorschriften naleven die van toepassing zijn op zijn activiteiten. Mocht een vereiste van deze code in strijd zijn met nationale wetten of voorschriften, dan zal de leverancier de strengste naleven.

3. Zakelijk gedrag

3.1 Nultolerantie voor corruptie

Flash verwacht van haar leveranciers dat ze geen enkele tolerantie hebben ten aanzien van omkoping en corruptie. Flash eist dat de leverancier normen en procedures hanteert om ervoor te zorgen dat zijn bestuurders, werknemers en derden die namens hem handelen, geen steekpenningen aanbieden, beloven, geven of accepteren, of ongepaste betalingen doen of accepteren (zoals faciliterende betalingen of smeergeld) om nieuwe zaken te verkrijgen, bestaande zaken te behouden of enig ander ongepast voordeel te verwerven. De leverancier zal werknemers van Flash geen geschenken of gastvrijheid verstrekken in situaties waarin de genoemde geschenken of gastvrijheid de beslissing van de werknemer met betrekking tot de leverancier zouden kunnen beïnvloeden of lijken te beïnvloeden.

3.2 Eerlijk concurreren

De leverancier zal op een eerlijke manier concurreren in overeenstemming met alle toepasselijke mededingingsrecht en -regelgeving, en zal normen en procedures hebben om ervoor te zorgen dat zijn bestuurders en werknemers zich niet inlaten met concurrentievervalsende praktijken.

3.3 Naleving van anti-witwas- en privacyregels en handelssancties

De leverancier zal alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven met betrekking tot het bestrijden van witwassen van geld en privacy en met betrekking tot alle toepasselijke economische en handelssancties.

3.4 Belangenconflicten vermijden

De leverancier zal situaties vermijden waarin een belangenconflict tussen de leverancier en Flash bestaat, inclusief interacties met een Flash-medewerker die een belangenconflict zou kunnen creëren met de plicht van Flash-medewerker om in het beste belang van Flash te handelen. De leverancier zal Flash over elke mogelijke of bestaande situatie van belangenconflicten in zijn relatie met Flash op de hoogte brengen.

4. Mensen- en arbeidsrechten

Flash respecteert de rechten die zijn verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de fundamentele rechten in de acht kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie die de basis vormen voor Flash haar mensenrechtenverbintenis. Van de leveranciers wordt verwacht dat zij dezelfde rechten respecteren en de leverancier zal minimaal:

4.1 zich houden aan de toepasselijke wetten met betrekking tot werktijden, minimumloon, overuren, voldoende pauzes en rusttijden, ziekteverlof en jaarlijkse vakantie, evenals ouderschapsverlof en verplichte uitkeringen (bijv. Sociale zekerheid), en beschikken over de juiste gegevens hiervan;

4.2. ervoor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van de belangrijkste voorwaarden van hun dienstverband voordat ze aan het werk gaan;

4.3 geen werknemers jonger dan 15 jaar in dienst hebben, werknemers in de leeftijd van 15 – 17 jaar beschermen tegen werk dat, door de aard of de omstandigheden waarin het wordt uitgevoerd, hun gezondheid, veiligheid of moraal kunnen schaden, en systemen opzetten om ervoor te zorgen dat aan deze vereisten wordt voldaan en ze worden opgevolgd;

4.4 geen gebruik maken van verplichte of dwangarbeid, en ervoor zorgen dat wervingskosten en bijbehorende kosten niet door werknemers worden gedragen;

4.5 gelijke kansen en behandeling op het werk bieden, ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, politieke overtuiging, nationale afkomst, sociale afkomst of enig ander soortgelijk onderscheid dat niet is gebaseerd op de inherente vereisten van het werk;

4.6. geen enkele vorm van intimidatie van zijn werknemers tolereren, direct of indirect, fysiek of verbaal; en

4.7 erkennen en respecteren, het recht van werknemers om zich vrij te organiseren en collectief te onderhandelen.

5. Gezondheid, veiligheid en beveiliging op het werk

De leverancier zal zijn werknemers een gezonde, veilige en beveiligde werkplek bieden in overeenstemming met alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op zijn activiteiten. De leverancier zal minimaal: 5.1 voldoen aan gezondheids- en veiligheidsvereisten indien en voor zover afzonderlijk overeengekomen met Flash; 5.2 ervoor zorgen dat de juiste gezondheids- en veiligheidsinformatie en apparatuur wordt verstrekt aan zijn werknemers en aannemers; en 5.3 werknemers en aannemers voorzien van drinkwater, schone toiletten, voldoende ventilatie, nooduitgangen, goede verlichting en toegang tot EHBO-benodigdheden of andere voorzieningen voor spoedeisende zorg.

6. Milieu-impact en klimaatverandering

De leverancier ondersteunt een voorzorg benadering van milieu-uitdagingen en neemt initiatieven om een ​​grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen. De leverancier wordt aangemoedigd om procedures vast te stellen en te implementeren om eventuele nadelige gevolgen van zijn activiteiten voor het milieu te minimaliseren en om continue verbeteringen daarin aan te tonen.

De leverancier zal bij zijn werking minimaal:

6.1 voldoen aan de toepasselijke milieuvereisten die zijn uiteengezet in relevante wetten, voorschriften en milieuvergunningen in het rechtsgebied waar de leverancier actief is;

6.2 afvalwater, luchtemissies en afval afkomstig van zijn activiteiten bewaken, controleren en op gepaste wijze behandelen, inclusief, maar niet beperkt tot de behandeling van gevaarlijk afval, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de instructies van de procesfabrikant; en

6.3 de klimaatimpact van zijn activiteiten in overweging nemen en waar redelijk maatregelen nemen om de broeikasgassen te verminderen.

7. Rapportage

7.1 De leverancier zal elke niet-naleving van deze code melden aan de Kwaliteitsmanager (Q-HSE)  binnen Flash.